Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez firmy grupy AUTO-BLAK


(ważna od 16.03.2023 r.)

Przetwarzanie danych osobowych AUTO BLAK Sp. z o.o. – Informacje podstawowe

Administrator danych osobowych: AUTO-BLAK Sp. z o.o. ul. Farbiarska 25a, 02-862 Warszawa, rodo@auto-blak.pl; tel. +48 22 899 19 66
Współadministratorzy danych osobowych (marketing bezpośredni – imię i nazwisko, dane kontaktowe) AUTO-BLAK Marcin Kozyra, ul. Modlińska 146, 03-170 Warszawa; rodo@auto-blak.pl
Inspektor Ochrony Danych: nie ustanowiono
Cel przetwarzania danych osobowych:
 • zawarcie i wykonanie umowy o świadczenie usług
 • marketing bezpośredni usług własnych administratora danych, w tym za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji
Podstawa prawa przetwarzania:
 • art. 6 ust. 2 lit a), b) i f) RODO
Odbiorcy danych osobowych:
 • podmioty współpracujące z administratorem przy wykonaniu zlecenia – w zakresie niezbędnym dla prawidłowego wykonania umowy
 • zakłady ubezpieczeń – w przypadku pokrywania kosztów naprawy przez ubezpieczyciela
Okres przechowywania danych:
 • 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zawarto umowę
 • czas obowiązywania zgody – dane przetwarzane w celach marketingowych na podstawie zgody
 • zapisy monitoringu wizyjnego – 2 tygodnie lub do czasu zakończenia postępowania
Źródła pochodzenia danych
 • osoby, których dane dotyczą; zakłady ubezpieczeń
Kategorie danych podlegających przetwarzaniu
 • imię i nazwisko
 • adres zamieszkania
 • PESEL, NIP, REGON
 • adres prowadzenia działalności gospodarczej
 • dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail)
 • dane rozliczeniowe
 • dane eksploatacyjne pojazdów
 • zapisy monitoringu wizyjnego
Szczególne kategorie danych szczególne kategorie danych osobowych nie są przedmiotem przetwarzania
Profilowanie dane nie stanowią podstawy zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania

Przetwarzanie danych osobowych AUTO BLAK Marcin Kozyra – Informacje podstawowe

Administrator danych osobowych: AUTO-BLAK Marcin Kozyra, ul. Modlińska 146, 03-170 Warszawa; rodo@auto-blak.pl
Współadministratorzy danych osobowych (marketing bezpośredni – imię i nazwisko, dane kontaktowe) AUTO-BLAK Sp. z o.o. ul. Farbiarska 25a, 02-862 Warszawa, rodo@auto-blak.pl; tel. +48 22 899 19 66
Inspektor Ochrony Danych: nie ustanowiono
Cel przetwarzania danych osobowych:
 • zawarcie i wykonanie umowy o świadczenie usług
 • marketing bezpośredni usług własnych administratora danych, w tym za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji
Podstawa prawa przetwarzania:
 • art. 6 ust. 2 lit a), b) i f) RODO
Odbiorcy danych osobowych:
 • podmioty współpracujące z administratorem przy wykonaniu zlecenia – w zakresie niezbędnym dla prawidłowego wykonania umowy
 • zakłady ubezpieczeń – w przypadku pokrywania kosztów naprawy przez ubezpieczyciela
Okres przechowywania danych:
 • 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zawarto umowę
 • czas obowiązywania zgody – dane przetwarzane w celach marketingowych na podstawie zgody
 • zapisy monitoringu wizyjnego – 2 tygodnie lub do czasu zakończenia postępowania
Źródła pochodzenia danych
 • osoby, których dane dotyczą; zakłady ubezpieczeń
Kategorie danych podlegających przetwarzaniu
 • imię i nazwisko
 • adres zamieszkania
 • PESEL, NIP, REGON
 • adres prowadzenia działalności gospodarczej
 • dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail)
 • dane rozliczeniowe
 • dane eksploatacyjne pojazdów
 • zapisy monitoringu wizyjnego
Szczególne kategorie danych szczególne kategorie danych osobowych nie są przedmiotem przetwarzania
Profilowanie dane nie stanowią podstawy zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania

Podstawy i cele przetwarzania danych osobowych

 • Państwa dane osobowe przetwarzane są przez podmioty wchodzące w skład grupy AUTO-BLAK Autoryzowane Serwisy Samochodowe (dalej AUTO-BLAK) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”)
 • Podanie danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy jest dobrowolne, niemniej konieczne dla zawarcia i wykonania umowy
 • Celem przetwarzania Państwa danych osobowych przez AUTO-BLAK jest zawarcie i wykonanie umowy
 • Państwa dane osobowe mogą być także przetwarzane przez AUTO-BLAK w celu marketingu bezpośredniego usług własnych, przy czym marketing bezpośredni za pomocą środków komunikacji elektronicznej wymaga Państwa odrębnej zgody
 • Marketing usług własnych AUTO-BLAK obejmuje także przesyłanie ofert ubezpieczeń majątkowych i osobowych za pośrednictwem mulitiagencji ubezpieczeniowej prowadzonej przez AUTO-BLAK Sp. z o.o.
 • Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych nie stanowi warunku zawarcia i wykonania umowy, jakkolwiek może być warunkiem udzielania rabatu lub udziału w innego rodzaju akcji promocyjnej

Przekazywanie danych osobowych

 • Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z AUTO-BLAK przy wykonaniu umowy – w zakresie koniecznym dla prawidłowego wykonania umowy
 • Jeżeli na podstawie udzielonego przez Państwa upoważnienia AUTO-BLAK reprezentuje Państwa w postępowaniu likwidacyjnym prowadzonym przez zakład ubezpieczeń udzielający ochrony Państwu lub sprawcy szkody, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane zakładom ubezpieczeń w zakresie koniecznym dla likwidacji szkody
 • Dane osobowe nie są przekazywane przez AUTO-BLAK innym podmiotom w żadnym innym celu, chyba że jest to konieczne dla realizacji uprawnionych interesów administratora, w szczególności dla ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami

Współadministrowanie 

 • Na podstawie Państwa zgody Współadministratorzy przetwarzają wspólnie Państwa dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego usług własnych
 • W zależności od zakresu udzielonej zgody mogą Państwo otrzymywać informacje handlowe od każdego ze Współadministratorów informacje handlowe za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej
 • Dane te nie są przekazywane innym podmiotom
 • Na podstawie zawartej przez Współadministratorów umowy za wykonywanie uprawnień przysługujących Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz wypełnianie obowiązków informacyjnych, o jakich mowa wart. 13 RODO odpowiedzialna jest AUTO-BLAK sp. z o.o. w Warszawie, która prowadzi też punkt kontaktowy w sprawach związanych z ochroną danych osobowych (ul. Farbiarska 25a, 02-862 Warszawa, rodo@auto-blak.pl). Niezależnie od powyższych uzgodnień mogą Państwo wykonywać przysługujące Wam uprawnienia wobec każdego ze Współadministratorów.

Uprawnienia osób, których dane dotyczą

 • W każdym czasie mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych, o ile podstawą czynności przetwarzania będzie potrzeba realizacji uzasadnionych interesów administratora lub osoby trzeciej; po wniesieniu sprzeciwu administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
 • W każdy czasie sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego; po wniesieniu sprzeciwu administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych w tym celu
 • Udzielona przez Państwa zgodna na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu własnego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej może być w każdym czasie cofnięta w dowolnej formie; dla uniknięcia wątpliwości rekomendujemy by wszelkie oświadczenia składali Państwo w formie pisemnej lub elektronicznej
 • Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność wcześniejszych czynności przetwarzania danych
 • W każdym czasie mają Państwo prawo wglądu do dotyczących Państwa danych osobowych oraz prawo do domagania się sprostowania lub aktualizacji danych nieścisłych.
 • W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzania, a także gdy upłynął już zamierzony okres przetwarzania danych przysługuje Państwu uprawnienie do domagania się usunięcia danych, a dalsze ich przetwarzanie nie jest uzasadnione potrzebą ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Przysługuje Państwu uprawnienie do domagania się przekazania danych innemu administratorowi danych osobowych (tzw. prawo do przenoszenia danych) na zasadach określonych w RODO
 • W każdym czasie mogą Państwo zgłosić żądanie ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli:
  • uważacie, że przetwarzane dane są niepoprawne,
  • uważacie, że przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiacie się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
 • Po zgłoszeniu żądania ograniczenia przetwarzania dane nie będą przetwarzane z wyjątkiem ich przechowywania; mogą jednak w dalszym ciągu być przetwarzane w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami
 • Na Państwa żądanie administrator wyda Państwu kopie danych podlegających przetwarzaniu.
 • Z uwagi na konieczność ochrony praw i wolności osób trzecich oraz cele przetwarzania danych w systemie monitoringu wizyjnego kopie nagrań udostępniane są wyłącznie na żądanie uprawnionych organów. Okres przechowywania zapisów z monitoringu wynosi 2 tygodnie; w przypadku zabezpieczenia nagrań na potrzeby postępowania toczącego się na podstawie ustawy dane mogą być przetwarzane aż do czasu zakończenia postępowania.

Załatwianie spraw dotyczących przetwarzania danych osobowych

 • Wszelkie wnioski i oświadczenia związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mogą zgłaszać Państwo pisemnie administratorowi danych
 • W przypadku, gdy wskazali Państwo na piśmie adres poczty elektronicznej służący do kontaktu oświadczenia, wnioski i żądania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych mogą być składana w formie elektronicznej, wyłącznie z wykorzystaniem wskazanego uprzednio adresu poczty elektronicznej. Tylko ten adres poczty elektronicznej będzie mógł być wykorzystywany do celów komunikacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych.
 • AUTO-BLAK nie ponosi odpowiedzialności za dalsze zabezpieczenie Państwa danych osobowych w przypadku przesłania ich na wskazany adres poczty elektronicznej.
 • W przypadku zgłoszenia przez Państwa żądania poprawienia danych nieścisłych, ich aktualizacji lub uzupełnienia, a także w przypadku zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych lub ich usunięcia zostaną Państwo poinformowani o sposobie załatwienia wniosku lub żądania najdalej w terminie 30 dni od jego zgłoszenia. W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony o dalsze 2 miesiące.

Prawo do skargi

 • W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu do Spraw Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczące narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).